އާކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން: 27 – އީތަން

މަލީޝާ ގެ ޑެސްކް ކައިރިން އީތަން އަށް ނޯޓު ފެނުމުން ނިންމީ މަލީޝާ އާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށެވެ. އެގޮތުން މަލީޝާ ގެ ލޮކަރުގެ ޑަބަލް ތަޅުދަނޑިއެއް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ހޯދިއެވެ. އޭނާ ނިންމީ އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގި މަލީޝާ ގެ ލޮކަރު ހުޅުވައިގެން ބަލައި ފާސްކުރުމަށެވެ. މަލީޝާ އެއްލައިލި ގަނޑުކޮޅުގައި އެކީއަކަށް ތަކުރާރުކޮށް ލިޔެފައި ވަނީ ހަމަ އެއްމެ ބަހެކެވެ. ‘ކީއްވެ؟’ މިހެންނެވެ. އީތަން އަށް އެ ގަނޑުކޮޅު އެހައި ޚާއްޞަވީ ގަނޑުކޮޅުގެ އަނެއް ފަރާތުގައި ލިޔެފައިވާ ނަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. –ރައުދާ- ވަރަށް ރީތި އިންގިރޭސި ފޮންޓަކުން ލިޔެލާފައިވަނީ އަންހެން ނަމެކެވެ.

 

އެ ނަމަކީ އޭނާއަށް ފަރިތަ ނަމެކެވެ. އެ ނަމާއި ކޮންމެވެސް ބޮޑު ކަންތައް ގަނޑަކާއި ގުޅިފައިވާކަން އޭނާއަށް ޔަޤީން ކުރެވުނެވެ. ސްކޫލްގެ ސެޝަން ނިމި އެއްމެން ގެއަށް ދިއުމުން އީތަން ގޮސް މަލީޝާ ގެ ލޮކަރު ހުޅުވިއެވެ. ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ލޮކަރުގައި ހުރި އެއްޗެހި ހާވައި ބަލަންފެށި އެވެ. އޭގެތެރެއިން ފެނުނީ ބައެއް ޓެކްސްޓް ފޮތާއި ޓައިމް ޓޭބަލް އެކެވެ. ފަހަރަކު ފޮތެއް ނަގައި ހުޅުވައި ބަލައިލިއިރު ކޮންމެ ފޮތެއްގެ ތެރޭގައި ހުދުކުލައިގެ ސިޓީއުރައެއް ވަނިކޮށް ފެނުނެވެ.

 

އެއީ މަލީޝާ އަށް އެޑްރެސްކޮށް ރައުދާ ނަމަކަށް ކިޔާ ކުއްޖަކު ފޮނުވާފައިހުރި ސިޓީ ތަކެކެވެ. ސިޓީއުރައިގައި ވާ ސިޓީތައް ކިޔައި ނިމުމާއިއެކު އަވަސް އަވަހަށް އޭނާ ޓެކްސްޓް މެސެޖެއް އައިޝާ އަށް ފޮނުވި އެވެ.

‘އައިޝާ، އަހަރެން އެބަ ބޭނުންވޭ ކަމަކާ ޓޯކް ކޮށްލަން. ސްކޫލް ނިމިގެން މިއަދު އެއްކަލަ ތަނަށް ދާނެކަމަށް ހޯޕްކުރަން’

-އީތަން-

އެސްއެމްއެސް ފޮނުވަން ޖައްސަމުން ހުރިހައި ސިޓީތައް އީތަން ގެ ދަބަހަށް ކޮއްޕާލި އެވެ. ލޮކަރު ލައްޕައިލަމުން މަލީޝާ ގެ ލޮކަރު މަތީގައި ތަޅުދަނޑި ބޭއްވި އެވެ. އޭނާ އެ ތަޅުދަނޑި ނެގިއިރު އޮތް ގޮތަށެވެ.

 

ހަވީރު ފަސްގަޑި ސާޅިސް އަށެއްހައި އިރު އޭނާ އެތަނަށް ދިޔައެވެ. އެމީހުން ކުރިން މާފޮޅުފަން ތިބޭ ޕާކަށެވެ. މިފަހަރުވެސް ލަހުން ދެވުނީ އީތަން އަށެވެ. އެމީހުން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނުއިރުވެސް އައިޝާ އެއްމެ ‘ކަޓާ’ ކަމަކީ އީތަން ގަޑިއަށް ފަރުވާ ނުބަހައްޓާތީ އެވެ.

 

އީތަން އަށް ދެވުނުއިރު އައިޝާ ޕާކުގައި އިނެވެ. އޭނާ އިނީ އެމީހުންގެ ޚާއްޞަ ބެންޗުގަ އެވެ. އައިޝާ އިނީ އެއްވެސް ކެތްތެރިކަމެއް ނެތި ފޯނުން ގަޑި ބަލަބަލަ އެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން ކަންބޮޑުވުމާއި ފޫހިކަން ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. އައިޝާ އިން ބެންޗާއި ދިމާއަށް ދިއުމަށް، ކުރިއަށް އެއްމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް އީތަން އަށް ނޭޅުނެވެ. ފުރަގަހުން ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ދެއަތުން އޭނާގެ އަނގައާއި ނޭފަތްމަތީގައި އަތް އެޅިއެވެ. އިރުކޮޅެއް ތެރޭގައި އޭނާ ޚަބަރު ހުސްވެގެން ބިންމައްޗަށް ދެމިއްޖެ އެވެ.

ނުނިމޭ

ފޭސްބްކް ކޮމެންޓްސް

ޝެއަރ ކުރޭ:

އަޙްމަދު ރަޝީދު

ލިޔުންތެރިކަމާއި، ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ އާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކަކީ ކުރާހިތުން ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ.

ޝެއަރ
ޝެއަރ