އާކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން: 26 – ޝިފާ

ޝިފާ ގެއްލުނު ރޭ

މައިސަން ގެ ގޭގައި އޮތް އޭނާގެ ވެޑިންގ ޕާޓީއަށް އަދުހަމް ދިޔައިރު، އަދުހަމް ގެ ބޯކޮޅު ބަލަމުން ޝިފާ ދިޔައެވެ. ޕާޓީ އަށް ގޮސް އަދުހަމް އުޅުނު ހުރިހައި ގޮތަކަށްވެސް ޝިފާ ދިޔައީ ފާރަލަމުން ނެވެ. އެމީހުންގެ ކުލާސްމޭޓް ލީނާ ކައިރިއަށްގޮސް އަދުހަމް ހީނ ސަކަރާތްޖެހިތަން ބެލި އެވެ. ޕާޓީ އޮތް ސަރަހައްދާއި ތަންކޮޅެއް ދުރަށް އަދުހަމް ޖެހިލިވަގުތު ޝިފާ ގޮސް ލީނާ އާއި ކުރިމަތިލި އެވެ. އަދުހަމް އާއި ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދިނެވެ.

 

ގަޑިން ބަރާބަރު 11:45 ގައި، އަދުހަމް ޕާޓީ އިން ނިކުމެގެން ދިޔަތަން ޝިފާ އަށް ފެނުނެވެ. އޭރު އަދުހަމް ހުރީ ޖައްސައިގެންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ޝިފާ އަށް އެނގުނެވެ. މައިސަން ގެ ގޭގެ ދޮރުމަތީގައި އޭނާ ގެ ކާރު ބާއްވާފައި ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ. އަދުހަމް ގެ ގެއާއި ދާދިކައިރިއަށް ދެވެންދެން އަދުހަމް ގެ ފަހަތުން ޝިފާ ދިޔައެވެ.

 

މަގުމަތީގައި ހުރި ފެންއިސްކުރު ބަރިއަކާއި އަރައި ހަމަވެފައި އަދުހަމް ހުއްޓުނެވެ. ފެންފޮދެއް ބުއިމަށެވެ. ދެތިން ކޯވަރެއް ބޮވުނުތަނުން ކޮންމެވެސް އަޑެއް އޭނާއަށް އިވުނެވެ. އެ އިވުނު އަޑާއިމެދު ސަމާލުކަމެއް ނުދީ އަދުހަމް ހިނގައިގަތެވެ. އެވަގުތު އޭނާއަށް ފެނުނީ ކުރިމަތީގައި އަންހެންކުއްޖެއް ހުއްޓައެވެ. ‘މަލީޝާ؟’ އަދުހަމް ގެ ސިކުނޑިތެރޭގައި މަލީޝާ ގެ ނަން ގުގުމައިލި އެވެ. މަސްތުވެފައި ހުރިވަރުން އޭނާގެ ދެލޮލަށްވަނީ ފުސްބުރާފަ އެވެ. އޭނާއަށް ހަމައެކަނި ފެންނަނީ އެ އަންހެންކުއްޖާގެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑާއި ރީތި ދެލޯ އެކަންޏެވެ.

 

“ކަލެއަށް މާ ކަމުދާ ‘ބިޗެއް’ ދޯ އެއީ؟” އެ އަންހެންކުއްޖާ އައުގުރާނަ ގޮވަމުން ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އެއީ ކޮން ކުއްޖެއްގެ އަޑުކަން އިސާހިތަކުން އަދުހަމް އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

 

“ޝިފާ؟ ޝިފާ މިތަނުގަ ކީއްތިކުރަނީ؟” ކަންފަތުގެ ވޮށި ކަހައިލަމުން އަދުހަމް ސުވާލުކުރި އެވެ.

 

“މަށަށް އެނގޭ އޭރުވެސް އެ މަލީޝާ އުޅުނީ އަހަރެން ގެ ކިބައިން އަދޫ ޖަހައިގަންނަންކަން.” ޝިފާ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. “އައި ލަވް ޔޫ އަދޫ. މިވަރަށް އާދޭސްކުރާއިރުވެސް ކަލެއަށް ނުވިސްނެނީތަ؟ އަހަންނަކަށް އަދޫ އާއި ނުލައެއް ނޫޅެވޭނެ!” އޭނާ އަދުހަމް އާއި ކައިރިއަށް ޖެހިލި އެވެ.

 

އަދުހަމް ގެ އަތުން ޝިފާ ގެ ކޮނޑުގައި ހިފައިފައި ދުރަށް ކޮއްޕައިލި އެވެ. “ކަލޭ މޮޔަވީތަ. ބުނެފީމެއްނު މަށެއް ކަލޭދެކެ ލޯތްބެއް ނުވަމޭ. ކަލެއަށް އެވަރުވެސް ގެޓެއް ނުވޭދޯ!” އަދުހަމް ވެސް ބާރަށް ހަޅޭއްލަވަމުން ބުންޏެވެ. އެވަގުތު ޝިފާ ގެ މޫޑު މުޅިން އޯފް ވިއެވެ. “މަށަށް އެނގޭ އަދޫ މިހާރު ކުރަން ތިއުޅޭ ކަމެއް. އެކަމަކު ތި ކަމަކީ ކައޭމެން ދެމީހުންކުރެން އެކަކަށްވެސް މޮޅެއް އޮތްކަމެއް ނޫންކަން ހަނދާންކުރާތި!!” ޝިފާ ހަޅޭއް ލަވައިގަންނަމުން ބުންޏެވެ.

 

އަދުހަމް ކޮއްޕައިލިވަގުތު ޝިފާ ބެލެންސް ކަޓައިގެންގޮސް ގުޅައަކަށް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. އޭނާ އެކަނިކޮށްލާފައި އަދުހަމް ދުރަށް ދިޔަތަން ބަލަން ރޮވިފައި ޝިފާ އަށް އޮވެވުނީ އެވެ. އޭނާ ގެ ދެލޯވަނީ ކަރުނުން ފުރިފަ އެވެ. ހިތްވަނީ ކުދިކުދިވެ ޒަޚަމް ވެފަ އެވެ. ވަރަށް އުނދަގުލުން، މަޑުމަޑުން އޭނާ ކޮޅަށް ތެދުވެވޭތޯ މަސައްކަތްފެށިއެވެ. އެވަގުތު ކޮންމެވެސް މީހަކު އޭނާގެ ފުށަބޮލުގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ވަރަށް ބާރަށް ޖެހިއެވެ.

 

އޭގެ އަނެއް ދުވަހު ޝިފާއަށް ލޯހުޅުވައިލެވުނު އިރު ހުރެވުނީ އަނދިރި ކޮޓަރިއެއްގައެވެ. އޭނާ ކޮޅަށް ބަހައްޓާފައިހުރީ ފާރާއި ލައި ދެ އަތާއި ފައިގެ ކަށިމައްޗަށް ބޮޑެތި ކޮންކްރީޓް މޮހޮރު ޖަހާފަ އެވެ.

ނުނިމޭ

ފޭސްބްކް ކޮމެންޓްސް

ޝެއަރ ކުރޭ:

އަޙްމަދު ރަޝީދު

ލިޔުންތެރިކަމާއި، ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ އާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކަކީ ކުރާހިތުން ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ.

ޝެއަރ
ޝެއަރ